Streetwork neboli terénní forma poskytování při NZDM Klubu Coolna Znojmo probíhá dle personálních možností.

Zpravidla poskytujeme podporu a pomoc v maringotce Klubu Coolna Znojmo či okolí každý čtvrtek a pátek od 15-18 hod. či dle domluvy, v ostatních dnech (út-st) se pohybujeme v ulicích města Znojmo.

Kdo je a kde se pohybuje streetworker či kontaktní pracovník? 

Streetworker je sociálním pracovníkem, jehož „kanceláří“ je přirozené prostředí klientů - ulice, parky, kluby, herny, nádraží aj. Tedy místa, kde se potenciálně potřební pohybují. Jeho úkolem je vyhledávat  a kontaktovat skupiny a jednotlivce, kteří jsou stylem svého života a nebo trávení volného času více ohroženi negativními sociálními jevy a následně jim nabídnout, nebo zprostředkovat pomoc. Jde především o ty jednotlivce, kteří sami nejsou ochotni pomoc vyhledat, nebo to nedokáží.

 U neorganizovaných dětí a mládeže se streetworker setkává s velkým spektrem problémů: pasivním trávením volného času a z toho vyplývající nudou, s experimentováním s drogami, trestnou činností a vandalismem, psychickými a sociálními problémy spojenými s dospíváním, s problémy v rodině a ve škole, nebo záškoláctvím.

 Streetworker často pracuje s mladými lidmi, kteří se hlásí k některé vyhraněné skupině – subkultuře. Těmto lidem streetworker nabízí poradenství přímo v terénu, instrumentální pomoc s jejich problémy (např. doprovod na úřady, zprostředkování další odborné pomoci), nebo asistenci při realizaci jejich vlastních nápadů a akcí. Metodu terénní sociální práce lze tedy zařadit zejména mezi služby sociální prevence.