Klub Coolna je součástí Diecézní charity Brno a proto přejímá i poslání Diecézní charity Brno, což je služba milosrdné lásky církve bližnímu v nouzi bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, vyznání a politickou příslušnost. (Stanovy Diecézní charity Brno ze dne 31. 10. 2003 bod II/1).

 1. Poslání nízkoprahového Klubu Coolna

Posláním Klubu Coolna je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dospívajících a mladých dospělých v Moravském Krumlově, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci (rozpad rodiny, problémy se školou, pasivní životní stereotyp, obtížné události mezi vrstevníky apod.). Prostřednictvím nabídky sociálních služeb (vzdělávacích a volnočasových aktivit, poskytováním informací, odborné pomoci a podpory) se snažíme předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Pracovníci reflektují potřeby, které jsou u cílové skupiny aktuální a v rámci individuální práce poskytují jednotlivé činnosti sociální služby.

 2. Cílová skupina Klubu COOLNA

Děti a mládež ve věku 11 – 26 let pohybující se v Moravském Krumlově, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy nebo zažívají nepříznivou sociální situaci.

Cílová skupina zažívá nepříznivé sociální situace, ve kterých se těžce orientuje a které jsou obtížně řešitelné vlastními silami. Mezi takové události řadíme:

• problémy se školou a se zaměstnáním (špatný prospěch, šikana, záškoláctví, nezaměstnanost, dluhová problematika)

• problémy v rodině (nové vztahy rodičů, časté stěhování, útěky z domova, nízká životní úroveň rodiny, neplnění základních rodičovských povinností, generační konflikty, konflikty se sourozenci)

• vztahové problémy (s vrstevníky, s partnerem, s autoritami, problémy s přijetím sebe sama)

• experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy, patologické hráčství)

• problémy se zákonem a společenskými normami (rasismus, xenofobie, domácí násilí, kyberšikana, nelegální graffiti, drobné krádeže, pohlavní zneužívání, stalking, dealerství drog, nízká finanční gramotnost)

• ohrožující životní styl (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, promiskuita, nedostatečné hygienické návyky, pasivní trávení volného času)

K cílové skupině se vztahují další (doplňkové) charakteristiky:

• nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit,

• vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče,

• dávají přednost pasivnímu trávení volného času,

• dávají přednost trávení volného času mimo rodinu,

• mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů, který je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí,

• nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat tak, jak to vyžadují jiné typy služeb,

• dávají přednost způsobu života „tady a teď“, před plánováním jednotlivých kroků v řešení své životní situace,

• těžce se orientují ve svém sociálním prostředí a obtížně si vytváří podmínky k řešení své nepříznivé sociální situace.

3. Cíle Klubu Coolna

Služba si klade za cíl zlepšit kvalitu života dětí a mládeže ohrožených společensky nežádoucími jevy předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života. Umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Cíle Klubu Coolna jsou:

• Monitorovat situaci cílové skupiny v dané lokalitě.

• Vyhledávat a kontaktovat cílovou skupinu.

• Zajišťovat bezpečný prostor cílové skupině při využívání sociální služby Klubu Coolna.

• Poskytnout podporu při začlenění cílové skupiny do skupiny vrstevníků i do společnosti.

• Poskytnout podporu cílové skupině při zvládání a řešení nepříznivých sociálních situací.

• Poskytnout podporu při realizaci osobních aktivit a aktivního trávení volného času cílové skupiny.

• Zvýšit sociální schopnosti a dovednosti cílové skupině.

• Poskytnout cílové skupině informace vedoucí k prevenci sociálně patologických jevů.

4. Zásady poskytovaných služeb

Klub Coolna poskytuje služby v souladu se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb s ohledem na individuálně určené potřeby osob, kterým je služba poskytována (§2 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách).

Individuální přístup

Pomoc poskytovaná v rámci sociální služby vychází z individuálně určených potřeb uživatelů a respektuje jejich vlastní vůli a rozhodnutí.

Aktivní působení

Pracovníci aktivně podporují rozvoj samostatnosti uživatele, motivují ho k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilují sociální začleňování uživatele.

Mlčenlivost

Pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Nízkoprahovost – služba naplňuje charakter nízkoprahovosti:

  1. Dostupnost – provozní doba a charakter služby odpovídá potřebám cílové skupiny.
  2. Bezplatnost – základní činnosti poskytované službou jsou dle Zákona 108/2006 Sb. bezplatné.
  3. Bezpečný prostor – je zajišťován prostřednictvím pravidel Klubu Coolna.
  4. Dobrovolnost – uživatel vstupuje do služby a využívá ji na základě dobrovolnosti.
  5. Anonymita – uživatel má možnost zůstat v anonymitě. Uživatel poskytuje jen ty údaje, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborné a kvalitní služby.
  6. Respekt – služba vytváří podmínky, v nichž se uživatelé služeb mohou cítit důstojně a bezpečně. Pracovníci uznávají názory a vlastní rozhodnutí uživatelů a dodržují jejich práva. Dodržován je také rovný přístup k uživatelům či zájemcům o službu.